به نقل از آکا: سرلاک غذای کمکی کودک است و باید در تغذیه ی کودک لحاظ گردد. سرلاک خوری مدل 377 بیبی لند وسیله ای مناسب برای این کار است. ظرفیت آن 125 میلی لیتر است و مهم ترین ویژگی آن وجود سری قاشقی جهت تغذیه ی راحت تر کودک است که کمک می کند تا علاوه بر استفاده از آن به عنوان سرلاک خوری بتوان برای تغذیه ی سوپ به کودک هم استفاده کرد.  با ما همراه شوید تا تصاویری از انواع سرلاک خوری را تماشا کنید.

سرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

خرید شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

سرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

خرید شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

سرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

سرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

خرید شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

خرید شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک خوری

سرلاک خوری,سرلاک خوری نوزاد,سرلاک خوری چیست

شیشه شرلاک خوری

گردآوری: بخش کودکیاری آکا