آکا: شعر کودکانه درباره فصل بهار

آکا: بهارم و بهارم

 

شکوفه های سفید

گل های تازه دارم 

 

سه ماه دارم همیشه

فروردین اولیشه 

 

اردیبهشت و خرداد

ماههای آخریشه

منبع :