آکا: شعر کودکانه مرغ قشنگم

آکایران : 

 

مرغ قشنگم

 

بنا به گزارش آکا : مرغ قشنگم قدقدقدا می کنه
شاید داره منو صـــدا می کنه


دونه می خواد تا بخوره
برای من تخــــــم بذاره


یه مشت دونه بر می دارم
برای مرغـــــــم می پاشم

 

یه کاسه ی آب میارم
جلوی مرغـــم میذارم
اون می خوره آب و دونه
بعدش میــــره توی لونه
می خوابه قدقد می کنه
برای من تخــــم می کنه


مهری طهماسبی دهکردیمنبع :