آکا: شعر کودکانه پاییز

آکا: خاله پاییز

خاله پاییز اومده

چی داره؟ چتر و کلاه

رو کلاهش سه تا ماه

توی دستاش , چمدون

چی آورده خاله جون؟

یک سبد انار و به

ابر بارونی و مه

منبع :