در این صفحه مرحله به مرحله کشیدن یک گربه را برای شما به نمایش می گذاریم با دقت در این شکل می توانید به سادگی به فرزندان خود بیاموزید چگونه یک گربه را نقاشی کند
ابتدا سر گربه را می کشیم

   حالا گوش ها و تنه گربه را مانند شکل زیر برای او بکشید.

 

 نقاشی های کودکانه

 حالا نوبت پاهاست مانند شکل زیر به سادگی پا ها را رسم کنید.

 

 نقاشی کودکان

 حال اجزای صورت را می کشیم چشم ها و دماغ و دهان همراه با سبیل های گربه همانطور که در شکا می بینید کشیدن آنها بسیار ساده است.

 

 نقاشی

  حالا نوبت به دم گربه می رسد مانند شکل زیر نقاشی کنید.

 

 آموزش نقاشی

 خوب گربه شما تمام شده است شما که نمی خواهید بدون رنگ آنرا رها کنید بسیار خوب گربه خودتان را رنگ کنید شاید رنگ گربه شما متفاوت باشد.

 

 آموزش نقاشی به کودکان

  فراموش نکنید به فرزند خود اجازه خلاقیت بدهید و از او بخواهید این گربه را به شکل ها مختلف بکشد می تواند آنرا چاق یا لاغر نقاشی کند، دم گربه را درازتر یا کوتاه تر بکشد و...

منبع:yadbegir.com